Spowiedź święta

Home | Z Katechizmu | Stałe Konfesjonały | Literatura | Porady | FAQ | Inne

Obrzęd pojednania jednego penitenta

Przyjęcie penitenta
Gdy penitent przychodzi, aby wyznać grzechy, kapłan życzliwie go przyjmuje. Penitent wypowiada słowa pozdrowienia:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan odpowiada:

Na wieki wieków. Amen

Następnie penitent żegna się mówiąc:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Kapłan równocześnie kreśli znak krzyża nad penitentem nic nie mówiąc. Następnie kapłan zachęca penitenta do ufności w miłosierdzie Boże następującymi słowami:

A.
Niech Bóg będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

B.    albo:
Bóg, który oświeca nasze serca, niech ci da prawdziwe poznanie swoich grzechów i Jego miłosierdzia.

C.   albo:
Przystąp z ufnością do Boga, który nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył. (Ez 33,11).

D.    albo:
Niech przyjmie cię Pan Jezus, który nie przyszedł wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Jemu zaufaj. (Łk 5,32).

E.    albo:
Łaska Ducha Świętego niech oświeci Twoje serce, abyś wyznał z ufnością swoje grzechy i poznał miłosierdzie Boże.

F.   albo:
Jeżeli zgrzeszyłeś, nie trać nadziei, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. (1 J 2, 1-2).

Penitent może odpowiedzieć:
Amen.

Penitent, zwłaszcza gdy nie jest znany spowiednikowi, określa swój stan, czas ostatniej spowiedzi, trudności w prowadzeniu życia chrześcijańskiego oraz inne okoliczności, których poznanie jest potrzebne spowiednikowi do wykonywania posługi.

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO (DOWOLNE)

Jeżeli przemawiają za tym okoliczności, kapłan może odczytać albo przytoczyć z pamięci urywek z Pisma św., który obwieszcza miłosierdzie Boże i wzywa penitenta do odnowy życia. Przy spowiedziach odbywanych w konfesjonałach wskazane jest, aby penitent sam odczytał urywek Pisma św. w czasie przygotowania do spowiedzi.
Polecane teksty biblijne: Iz 53, 4-6; Ez 11, 19-20; Mt 6, 14-15; Mk 1, 14-15; Łk 6, 31-38; Łk 15, 1-7; J 20, 19-23; Rz 5, 8-9; Ef 5, 1-2; Kol 1, 12-14; Kol 3, 8-10.12-17; 1 J 1, 6-7.9.

WYZNANIE GRZECHÓW

Tam, gdzie istnieje taki zwyczaj, przed wyznaniem grzechów penitent może odmówić spowiedź powszechną (np. 'Spowiadam się').
Następnie penitent wyznaje swoje grzechy.
Jeżeli zachodzi potrzeba, kapłan pomaga penitentowi w odbyciu zupełnej spowiedzi, udziela stosownych rad, zachęca go do żalu za grzechy przypominając, że chrześcijanin przez sakrament pokuty odnawia się w tajemnicy paschalnej umierając i zmartwychwstając z Chrystusem. Następnie wyznacza mu czyn pokutny, który penitent przyjmuje, aby zadośćuczynić za popełnione grzechy i poprawić swoje życie. Kapłan niech stara się we wszystkim dostosować do poziomu penitenta, tak w sposobie mówienia jak i w udzielaniu pouczeń.

MODLITWA PENITENTA I ROZGRZESZENIE

Następnie kapłan zachęca penitenta do okazania żalu, który penitent może wyrazić w tych lub podobnych słowach:

A.
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu
(Łk 18,13).

B.    albo:
Boże, zgrzeszyłem przeciw Tobie, już nie jestem godny nazywać się Twoim dzieckiem. Bądź miłościw mnie grzesznemu (Łk 15,18; 18,13).

C.    albo:
Boże mój żałuję, że Ciebie obraziłem swoimi grzechami. Mocno postanawiam więcej nie grzeszyć i unikać okazji do grzechu. Przez zasługi męki Jezusa Chrystusa zmiłuj się nade mną.

Kapłan wyciąga prawą rękę w kierunku penitenta i wypowiada słowa rozgrzeszenia:

Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.
I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, + I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Penitent odpowiada:

Amen.

Po spowiedzi penitentów znających język łaciński kapłan może użyć formuły rozgrzeszenia w języku łacińskim:

Deus, Pater misericordiarum, qui per mortem et resurrectionem Filii sui mundum sibi reconciliavit et Spiritum Sanctum effudit in remissionem peccatorum, per ministerium Ecclesiae indulgentiam tibi tribuat et pacem.
ET EGO TE ABSOLVO A PECCATIS TUIS IN NOMINE PATRIS ET FILII, + ET SPIRITUS SANCTI.

Penitent odpowiada:

Amen.

UWIELBIENIE BOGA I ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU POJEDNANIA

Po udzieleniu rozgrzeszenia kapłan mówi:

Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Penitent kończy:

Bo jego miłosierdzie trwa na wieki.

Kapłan odsyła penitenta mówiąc:

Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

Zamiast dziękczynienia i formuły rozesłania penitenta kapłan może powiedzieć:

A.
Męka Jezusa Chrystusa, naszego Pana, wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych, dobro, które spełniasz, i cierpienie, które zniesiesz, niech będą zadośćuczynieniem za twoje grzechy, wyjednają ci wzrost łaski i nagrodę życia wiecznego.

B.    albo:
Pan ciebie uwolnił od grzechu, niech da ci udział w swoim królestwie. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

C.   albo:
Szczęśliwy człowiek, któremu zostanie odpuszczona wina, a jego grzech zapomniany. Raduj się w i wesel w Panu. Idź w pokoju.

D.   albo:
Idź w pokoju i głoś światu cudowne dzieła Boga, który cię zbawił.

Źródło:
'Obrzędy pokuty'
Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich
wydanie drugie, Katowice 1996, Księgarnia św. Jacka, s. 37-41.


Rite of Reconciliation in English

Penitent: Praised be Lord Jesus Christ.
Spowiednik:
Now and forever.
Penitent:
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Forgive me, Father for I have sinned. My last confession was ... x weeks, months ago (albo: It has been ... since my last confession). I have offended God with following sins: (albo - My sins are...)

Akt żalu można wzbudzić po polsku. Po angielsku jest np. tak:
O my God, I am heartily sorry for having offended You, and I detest all my sins because of your just punishment, but most of all because they offend You, my God, who art all-good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of Your grace, to sin no more and to avoid the near occasion of sin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

Rozgrzeszenie:
God, the Father of mercies, through the death and resurrection of His Son has reconciled the world to Himself and sent the Holy Spirit among us for the forgiveness of sins; Through the ministry of the Church may God give you pardon and peace,
and I absolve you from your sins in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Penitent: Amen.
Spowiednik: Give thanks to the Lord, for He is good.
Penitent: His mercy endures for ever.
Spowiednik odsyla penitenta: The Lord has freed you from sin. May He bring you safely to His Kingdom in heaven. Glory to Him forever.

 

Home | Z Katechizmu | Stałe Konfesjonały | Literatura | Porady | FAQ | Inne

Copyright (C) Salwatorianie 2000